அகதி, எதிலி, புலம்பெயர்ந்தவர்கள் என
எங்கள் சக உறவுகளாலும்,  நாடற்றவர்கள் என புகுந்த இடங்களிலும் அழைக்கப்-பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு

சமூகத்தின் வீழ்ச்சிகளையும் எழுச்சி-களையும் பதிவு செய்யவேண்டும் என்ற என் நீண்டநாள் கனவின் வடிவம்தான்

இந்நாவல்.
வி. ஜீவகுமாரன்