'குறுக்குவெட்டுகள்' இயல் இசை நாடகம், ஆடிய ஆட்டமென்ன, சில நூல்கள் என மூன்று பகுதிகள் கொண்டவை. எல்லாமே வாழ்க்கை  பற்றியவை.

- அசோகமித்திரன்